Teknisk skole for socialpædagogik – maria lenssen erhvervsskole mönchengladbach

EDUCATORS faglige felt

Lærere arbejder som pædagogiske specialister inden for børne- og ungdomsvelfærd. De støtter forældreuddannelse og opfylder det juridiske uddannelsesmandat Daginstitutioner. Der er de ansvarlige for uddannelse, opdragelse og pleje af børn fra 0-årsalderen til de begynder på skolen. I forbindelse med social forandring supplerer de i stigende grad familieopdragelse, på nogle områder erstatter undervisere også den. Du er udviklingsrådgiver, uddannelsesinitiator og fortrolig. De spiller en stadig vigtigere rolle i børnenes liv. Vi på Maria Lenssen erhvervshøjskole er i kontakt med det professionelle felt og reagerer altid på kravene i klassen og i praksis.

Uddannere arbejder også i skolebarn område. I grundskoletilsynet med en OGS eller OGATA, passer de på børn inden klassens start og modtager dem efter afslutningen af ​​undervisningen i pædagogisk møblerede værelser. Her yder de støtte på mange områder i hverdagen og tilskynder til aktive fritidsaktiviteter. Ledsagelse af måltider og pleje af hjemmearbejde er også en integreret del af arbejdet i skolebørnsområdet.

I åben ungdomsvelfærd undervisere er også aktive. Her arbejder de i et ungdomscenter, et ungdomscenter eller et ungdomscenter. Uddannelsespecialisterne hjælper med planlægning og organisering af skolebørns og unges fritid. De tilbyder tilbud og ophold samt udveksling om dagligdags emner og er kontaktpersoner for de børn og unges personlige livssituationer.

I det faglige uddannelsesfelt spiller ens egen personlighed en nøglerolle. Uddannelse betyder ledsagelse, være en rollemodel og vedtagelse og legemliggørelse af den pædagogiske holdning. Dette kan kun læres i begrænset omfang og kan kun leves gennem overbevisning og accept. Lærere skal udvikle deres evne til at kommunikere, forholde sig og konflikt og være i stand til kritisk at reflektere over sig selv, deres image af mennesker og selvuddannelse.

Vejledende princip for vores træning er at støtte vores studerende i deres personlighed og at udvikle deres jobspecifikke færdigheder. Disse mål forfølges konsekvent i klasseværelset og tages i betragtning i læringsopgaver såvel som praktiske dele.

Træningsmål og varighed

Uddannelsen til at blive en anerkendt underviser varer i alt tre år og kan starte i skoleåret 2019/2020 to ækvivalente varianter køres gennem:

A) Uddannelsen er opdelt i to års skolegang og a et års efterfølgende praktik.

B) Lærlingeuddannelsen finder sted over en periode på 3 år med 3 dages lønnet arbejde i praksis og 2 dage i skolen uden for helligdage. Der er også blok uger i skolen. Dette er den såkaldte PIA-model. Efter afslutningen af ​​praktikpladsen eller efter afslutningen af ​​PIA, den kvalificerede tekniske college adgangskvalificering ("Universitets student") kan erhverves.

Adgangskrav

Ansøgere med ønsket om at blive et anerkendt underviser har behov for begge varianter

  • den tekniske universitetsindgangskvalifikation og en afsluttet erhvervsuddannelse som statscertificeret børnepasningsarbejder eller som statscertificeret socialassistent
  • færdiggørelsen af ​​det tekniske college for social- og sundhedspleje
  • eller den generelle adgangskvalifikation til den videregående uddannelse og en relevant erhvervsaktivitet (dette inkluderer også et frivilligt socialt år eller udførelsen af ​​en relevant føderal frivilligtjeneste) med mindst 900 timer i en børne- og ungdomsvæseninstitution
  • eller den tekniske college-kvalifikation og afsluttet erhvervsuddannelse i et andet erhverv, der er befordrende for uddannelsen.
  • eller ikke-relevant erhvervsuddannelse, adgangskvalifikation for teknisk college og et års relevant faglig aktivitet (dette inkluderer også et frivilligt socialt år eller udførelsen af ​​en relevant føderal frivillig service).
  • Udvidet certifikat for god opførsel i henhold til § 30 a BZRG (må ikke være ældre end 3 måneder ved begyndelsen af ​​træningen

Ansøgere om praksisintegreret træning (PIA) kræver også en praktikopholdskontrakt (mindst 20 timer om ugen) i et børne- og ungdomsvæsen.

Generelle mål og didaktisk opfattelse

Socio-uddannelsesmæssige færdigheder erhverves i løbet af en individuel, faglig udviklingsproces. For at ledsage denne udviklingsproces holder vi planlægnings- og udviklingssamtaler med de studerende, hvor de studerende sammen med faglærerne reflekterer over deres udviklingsniveau og sætter individuelle udviklingsmål.

tidsplan

Lektionerne er opdelt i det fagrelaterede og tværfaglige læringsområde.

fold retning på tværs er de emner, der tjener generel viden og alligevel har en høj faglig relevans.
Fagene tæller her
– tysk
– naturvidenskab
– Politik / samfundsundersøgelser
– Fremmedsprog (engelsk)

Det fagrelaterede læringsområde har ingen fag i konventionel forstand, men læringsfelt. Læringsfelt er udgangspunkt for handlingsorienteret og konkret praktisk handling. Af denne grund er undervisning i den tekniske skole baseret på didaktisk læring. Derudover er der timer til selvlæring.

differentiering område
matematik

Læringsfelt / lektionsdesign

Udgangspunktet for læring er en konkret, praktisk handling. Af denne grund er lektionerne baseret på læringsfeltets didaktik.

For at gøre retfærdigt efter det didaktiske princip om handlingsorientering, skal læringsprocesserne forholde sig til den konkrete handling på handlingsområder. Læringsfelt er sådanne didaktisk baserede, skolebaserede handlingsområder.

De seks læringsfelt er:
– Yderligere udvikle faglig identitet og professionelle perspektiver
– Design uddannelsesmæssige relationer og arbejde pædagogisk med grupper
– Oplev, forstå og fremme inkludering i livsmiljøer og mangfoldighed
– Design af socio-pædagogisk uddannelsesmæssigt arbejde fagligt inden for uddannelsesområdet
– Design forældresamarbejde og uddannelsesmæssigt partnerskaber med forældre og plejere og understøtt overgange
– Udvikle institution og team og samarbejde i netværk

Det hører også til det professionelle område
– religiøs uddannelse
– Fagområde 1 inden for uddannelse (sprog og kommunikation, medier, kunstnerisk og æstetisk uddannelse, krop, sundhed og ernæring)
– Specialiseringsområde 2 inden for adressatområdet (uddannelse og opdragelse af børn i alderen 0 til 6 år, fokus på U3; uddannelse, opdragelse og støtte i arbejde med grundskolebørn på en åben hel dag; uddannelse, opdragelse og støtte i faciliteter til børn, unge og unge voksne med særlige behov)
– Projektarbejde inden for børne- og ungdomsvelfærd
– Social-pædagogisk praksis i institutioner for børn, unge og unge voksne

læringssituationer

Læringsfelterne konkretiseres gennem indlæringssituationer. De indeholder konkrete, komplekse beskrivelser af situationen fra socialpædagogisk praksis. Dette resulterer i opgaver for de studerende, som de udvikler ved hjælp af de metodologiske trin: analyse, planlægning, beslutning, udførelse, kontrol, evaluering og reflektion.

Lektioner er formet af indlæringssituationer.

Læringssituationerne beskriver professionelle handlingssituationer, hvorfra der opstår spørgsmål eller impulser, der åbner lektionens indhold. Fokus er på den høje studerendes deltagelse og selvstyret læring. Den praktiske relevans i alle undervisningsfaser muliggør overførsel og giver mulighed for at håndtere erhvervet.

Træning i en dialog mellem teori og praksis

Læring i den tekniske skole for social pædagogik foregår på forskellige læringssteder; i skolen, praksisstedet og i andre læringsområder. Vi samarbejder med institutionerne i området og afholder regelmæssige ledermøder om aktuelle projektfaser eller emner.
På den ene side er dette resultatet af ønsket om i vid udstrækning at fjerne afstanden mellem praksis og skole og på den anden side fra ønsket om at bruge de eksisterende færdigheder på begge sider at bundle.

Målet er, at de studerende skal lære, at de kan analysere, reflektere over og om nødvendigt ændre socio-pædagogiske aktiviteter ved hjælp af teorier. Det burde de også lære "hver uddannelsesmæssig aktivitet påvirker en anden persons personlige liv".
Teori og praksis bør ikke betragtes som separate dele af træningen, men de er integrerede dele af den samlede træning. Til dette formål udvikles relevante applikationsopgaver til hver praktisk fase og relateret til det tidligere erfarne undervisningsindhold.

Øvelse er af central betydning under træning.
Det skal give de studerende mulighed for at:
– at orientere sig inden for individuelle socio-pædagogiske praktiske områder,
– at tjekke og finde din egen professionelle rolle,
Børn og unge at forstå i deres livsmiljø,
– at bruge og reflektere over professionelle handlingsmuligheder.

Arbejdet under forskellige blok praktikpladser i de forskellige socio-uddannelsesinstitutioner i uddannelsesmulighed A og den tætte integration af teori og praksis i PIA-modellen opfylder dette krav.

  • I model A er den samlede mængde praktisk træning i det første og andet træningsår 16 uger: de studerende bliver bekendt med forskellige praksisfaciliteter med fokus og udvider således deres repertoire af aktiviteter og deres erfaring. Den konstante tilpasning til den respektive arbejdsmetode øger evnen til at arbejde i et team, og den professionelle professionalisme udvides. I det sidste år af læretiden, i en praktikplads, er praktikanterne konstant på stedet i et børne- og ungdomsvelfærd og besøger skolen på individuelle dage, i alt 160-200 undervisningstimer.
  • I PIA-modellen er forbindelsen mellem teori og praksis endnu mere konstant. Den teoretiske viden, der er erhvervet i klasseværelset, kan overføres direkte til praksis og muliggør regelmæssig professionel refleksion over professionelle aktiviteter. Erfaring inden for et andet arbejdsområde erhverves i løbet af en blokatpraktik.

I betragtning af den progressive "udbrændthed" Erfaring i mange sociale institutioner betragter vi teamwork, læring og afvikling af teamwork som et ekstremt vigtigt og understøttende aspekt af træning. Dette er især tilfældet i PIA-modellen, da træningen kontinuerligt finder sted i samme praksis i det samme hold. Gennem konstant refleksion og udveksling med praksis er vores træning meget praktisk og henter altid nyt indhold, der er relevant i professionelt arbejde. Samarbejdet med praksiscentrene udvider ikke kun til langsigtet samarbejde mellem træningspartnerne, men er kendetegnet ved et højt niveau af professionalisme.

projektarbejde

Projektarbejde på MLB udføres i teams i træningsform A. Sammen med en partner tager vores gymnasieelever et samarbejdsanlæg og planlægger et projekt med børnene. På grund af dets betydning i timebordet har projektarbejdet status som et emne og vises på certifikatet med en karakter, der angiver emnet. Projektarbejdet tilvejebringer de lærende organisatoriske rammer, hvor uafhængige af opgaver til andre fag eller læringsfelt, erhvervede kompetencer kan anvendes og videreudvikles i implementeringen af ​​et omfattende jobrelateret projekt. Princippet om deltagelse som grundlag for pædagogisk handling implementeres. Teamwork trænes også som et klart fokus.

Emnerne fastlægges med de involverede børn og institutioner. Der er en praktikplads i børnehaven, som er udgangspunktet for indledning. Ud af dette vokser ideer, der diskuteres, planlægges og organiseres med børnene. Som en del af projektarbejdet finder en forældrekampagne eller PR-arbejde sted. De udførte projekter præsenteres derefter for de andre klasser i socialafdelingen på MLB.

Udsigter på jobmarkedet

Vores kandidater arbejder i socio-uddannelsesinstitutioner, der er offentlige, katolske, protestantiske eller private. Denne erhvervsuddannelse er heller ikke "ensrettet gade". Tværtimod åbner den succesrige teknisk skolegrad for en række muligheder:

► at arbejde som en kompetent underviser praktisk og uafhængigt, tiltræde lederstillinger efter et par års prøvetid og uddanne unge mennesker.

► studerer i anerkendelsesåret "Uddannelse i den tidlige barndom" begynder på Niederrhein University of Applied Sciences. Hvis du har visse kvalifikationer, kan du starte med det tredje semester på universitetet.

► Efter et par års erhvervserfaring, videreuddannelse i kurativ uddannelse og erhvervelse af yderligere kvalifikationer med hensyn til terapeutisk arbejde med børn

► Efter PIA-træningen skal du være på den allerede kendte arbejdsplads som specialist.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: