Faderskabstest, dr

Faderskabstest, dr

DR. JÖRG SCHRÖCK


faderskabstest

Ret til genetisk parentage

"Hvordan man opnår en lovlig genetisk test?"

Hvem er barnets mor, kan let afklares. Det er kvinden, der fødte barnet (§ -> 1591 BGB = moderskab). Beviset eller sikkerheden om biologisk faderskab er vanskeligere. Derfor er familieretten ikke på det biologiske -> herkomst fra. I de fleste tilfælde er fundet fundet -> lovligt faderskab (§ -> 1592 BGB) Der er en forudsætning for juridiske forhold mellem far og barn (-> far rettigheder). Hvis det ikke er i henhold til familieretligt princip om biologisk afstamning (Undtagelse: rettigheder -> fysiske fædre) opstår spørgsmålet, om mænd har en -> Juridisk krav på viden deres biologisk forældre at have et barn til u.U. at opnå en harmoni af lovlige rettigheder og forpligtelser med de biologiske forhold. Behovet for en sådan test angriber familieretten med § -> 1598A BGB og tilbyder således en legitim måde at gøre det på -> Faderskabstest (= genetisk test) som et alternativ til såkaldte ulovligt opnåede testresultater. Siden loven om faderskabserklæring af 26.03.2008 har alle ved afklaring hans faderskab interesseret mand valgret: Han kan enten med det samme -> metoder Faderskab svig operere, eller han kan først – i en opstrøms proces (§ -> 1598A BGB) – barnets biologiske oprindelse over en -> genetisk stamtavleundersøgelse (Gentest) afklare. Dette omhandler -> guidepost til det juridiske "Genetisk test".

forfatter: Dr. Schröck – advokatfirma for familieret

Vejledning til det juridiske "Genetisk test"

venstre & litteratur

I. Retten til genetisk afstamning

Den juridiske genetiske test

Ret til tilladelse til stamtavleundersøgelse

♦ Den hemmelige faderskabstest kan ikke bruges i retsvæsenet

♦ Den lovlige måde at finde en genetisk test på (parentage opinion)

b) Moren og barnet har et sådant krav mod faderen. § 1598a Abs.1 BGB giver faren, moderen og barnet inden for den juridiske familie til de to andre familiemedlemmer et sådant krav. Vil betyde: Oplysningskrav findes kun mod over -> 1592 Civil Code)" alt ="lovlig far (§ -> 1592 Civil Code)" aria-label ="lovlig far (§ -> 1592 Civil Code)"> lovlig far (§ -> 1592 BGB), the -> lovlig mor (-> 1591 BGB) og det lovlige barn. På den anden side er der ikke behov for at skabe opmærksomhed omkring den påståede biologiske far:

antydning : BVerfG finder det konstitutionelt ikke nødvendigt, § 1598a BGB analogt med -> biologiske fædre ekspandere. De vigtigste overvejelser fra BVerfG kan findes i -> pressemeddelelse Nr. 18/2016 fra 19.04.2016 -> HER .

c) Hvorvidt forælderforholdet til et mindreårigt barn skal afklares ved hjælp af en forældremyndighed afgøres af forældrene, der har ret til forældremyndighed sammen. Hvis en forældremyndig forælder nægter at give samtykke, udpeges en plejeperson i substitutionsproceduren (§ 1598a Abs.2 BGB) til repræsentation af det mindreårige barn (§ 1629 Abs.2a BGB). Hvis en af ​​parterne nægter at give det nødvendige samtykke til prøvetagningen, skal retten pålægge tolerancen for stikprøven. Som et første skridt skal moderen skriftligt anmodes om at give sit samtykke til en officielt anerkendt genetisk test.

d) Familieretten skal normalt imødekomme anmodningen om substitution. Den vil kun afvise ansøgningen, hvis afklaringen af ​​prøvetagningens oprindelse og tolerance ville føre til en betydelig forringelse af barnets trivsel hos et mindreårigt barn. Desuden skal denne svækkelse også være urimelig for barnet under hensyntagen til ansøgerens interesser.

♦ Eksempelstekst: Anmodning om erstatning af samtykke ved retsafgørelse

FamFG …. (Ansvaret opstår udelukkende i henhold til § 170 FamFG)

… [Ansøger far, mor eller barn]

Jeg anmoder om at erstatte samtykke til stamtavleundersøgelse og prøveudtagning.

[De faktiske forhold skal repræsenteres, hvorfra kravet er resultatet (§ 23 FamFG)].

♦ Centralregistret for sæddonorer – lov 2018

Med oprettelsen af ​​et centralt register for sæddonorer, bør børn fra kunstig befrugtning være i stand til at få oplysninger om deres afstamning når som helst i fremtiden. Det ser en regning (-> 18/11291) af forbundsregeringen, som er tilgængelig for Forbundsdagen til diskussion. Ifølge regeringen fastlægger lovforslaget en ret til adgang for de personer, der er blevet undfanget gennem sæddonation og kunstig befrugtning. Det landsdækkende sæddonorregister offentliggøres af det tyske institut for medicinsk dokumentation og information (-> DIMDI) Blev oprettet. Der skal oplysninger om sæddonorerne og modtagerne af en sæddonation opbevares i en periode på 110 år. På samme tid forhindrer et supplement til Civil Code (BGB) ifølge udkastet retlig afgørelse af sæddonorens lovlige faderskab. Dette er for at forhindre, at der fremsættes krav på sædgivere i rettighederne til pleje, vedligeholdelse og arv. Loven skal træde i kraft i 2018.

II Den private stamtavlerapport

Den private ordre

for en stamtavleudtalelse

Hvis den retlige udskiftning af individets samtykke er blevet endelig ved afgørelse, kan ansøgeren afgive en nedstigningsrapport. Han skal bære omkostningerne til dette. Hvis udtalelsen skal bruges til en faderskabsudfordring, skal rapporten udarbejdes i overensstemmelse med gendiagnostikloven (GenDG), der trådte i kraft den 1. februar 2010. De øvrige parter har ret til at inspicere rapporten eller aflevere en kopi. Du kan arbejde uafhængigt kvalificeret stamtavlekspert (Eksperter til forældrerapporter) søgning. Du kan finde et bibliotek -> HER …

Fra 1. februar 2012 kan genetisk rådgivning kun leveres af passende kvalificerede læger. Gendiagnostikloven (GenDG), der trådte i kraft den 1. februar 2010, fastlægger betingelserne for genetisk testning, genetisk analyse i genetisk test, brugen af ​​genetiske prøver og data og specificerer krav til genetisk rådgivning. Ved påbegyndelse og udførelse af genetiske undersøgelser til medicinske formål gælder en læges recept, undtagen kun disse forældreundersøgelser. Til genetisk rådgivning i forbindelse med diagnostisk genetisk test kræves en kvalifikation for specialiseret genetisk rådgivning. Kvalifikationskravene blev fastlagt på grundlag af loven om genetisk diagnose af den genetiske diagnosekommission for Robert Koch Institut i en retningslinje, der trådte i kraft den 11. juli 2011. Loven kræver, at genetisk rådgivning fra 1. februar 2012 kun kan udføres af passende kvalificerede læger. Da loven inkluderer alle genetiske problemer, inklusive prenatal risikovurderinger, udvides indikationerne for genetisk rådgivning i høj grad. Et hovedmål med GenDG er at "bestemme betingelserne for genetisk testning og forhindre forskelsbehandling på grundlag af genetiske egenskaber, især for at respektere den offentlige forpligtelse til at respektere og beskytte menneskelig værdighed og retten til informativ selvbestemmelse" (§ 1 GenDG). For at nå dette mål må genetisk test eller analyse kun udføres, og en genetisk prøve, der kræves hertil, kun opnås, hvis den registrerede udtrykkeligt og skriftligt har givet samtykke til den ansvarlige læge i undersøgelsen og ekstraktionen af ​​den krævede genetiske prøve (§ 8 GenDG). Samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Et givet samtykke inkluderer både beslutningen om omfanget af den genetiske undersøgelse og beslutningen om, hvorvidt og i hvilket omfang testresultatet skal meddeles eller ødelægges (informativ ret til selvbestemmelse). GenDG regulerer den yderligere oplysning (§ 9 GD) og rådgivningen (§ 10 GD). Inden en genetisk test skal forudgående samtykke gives af den ansvarlige læge om arten af ​​undersøgelsen, mulige resultater og konsekvenser af den genetiske undersøgelse. Uddannelsens indhold skal dokumenteres. Det sondres mellem diagnostisk, forudsigende og prenatal genetisk undersøgelse. En genetisk diagnostisk undersøgelse må kun udføres af læger og en forudsigende genetisk test kun af en specialist i humangenetik eller andre læger eller læger, der har kvalificeret sig til genetisk test inden for deres ekspertise inden for erhvervelse af en specialist, fokus eller yderligere navn, laves (§ 7 Abs.1 GenDG). Genetisk rådgivning må kun udføres af de navngivne læger, der har kvalificeret sig til genetisk rådgivning (§ 7 Abs. 3 GenDG).

IIII. Emnet nægter efterforskningen .

afslag holdninger

Hvad kan der gøres ved det?

♦ Intet udseende til prøveudtagning

Den, der ikke optræder på den aftalte eksamensdato uden at begrunde, begår afslag på at afgive bevis. Dette antyder at straffe det uudnyttede uopfordrede på efterforskningsdatoen med bøde og muligvis med en tvungen demonstration fra den kompetente foged. Dette er dog efter en beslutning truffet af OLG Brandenburg, beslutning af 13. 10. 2000 – 9 WF 198/00 (til § 372a ZPO), endnu ikke muligt.

fakta: Det klagende barn søger fastsættelsen af ​​ikke-ægteskabeligt faderskab til den tiltalte og betaling af regelmæssigt underhold eller det normale beløb. Da den behørigt tilkaldte sagsøgte ikke havde optrådt under retsmødet den 19. januar 2000, var denne ordre AG med en beslutning samme dag om at indhente en blodgruppes udtalelse om spørgsmålet om faderskab, hvori tiltalte også var inkluderet. Efter at den tiltalte igen ikke dukkede op to, der var planlagt til blodopsamlingsdatoer, truede AG pålagde ham den 16. marts 2000 at betale ham en retsstraf på op til 2.000 DM og fogedens demonstration af, at han ikke havde overholdt anklagerne fra Public Health Department. Ved skrivelse af 31. marts 2000 indgav sagsøgte indsigelse mod den kendelse, som den AG er ikke fundet indtil videre. Samtidig fremsatte han indsigelser mod gennemførelsen af ​​blodprøven med yderligere brev fra samme dag. Da tiltalte ikke optrådte på et senere tidspunkt for blodprøvetagning, beordrede AG Ved yderligere ordre af 17. juli 2000, tiltalte demonstration med henblik på blodopsamling af den kompetente foged. Sagsøgtes "indsigelse" af 9. august 2000, hvis begrundelse den opretholder eller supplerer sine indvendinger mod sagen, er rettet mod denne beslutning. Tiltaltes klage førte til ophævelse og overdragelse.

Af grundene:

Ved stamtavleprocedurer skal hver person tolerere undersøgelser, især udtagelse af blodprøver med henblik på blodgruppeundersøgelse, forudsat at undersøgelsen lover at afklare de faktiske forhold i henhold til de accepterede videnskabsprincipper og efterforskeren i henhold til typen af ​​undersøgelse og konsekvenserne af deres resultater han eller et af de medlemmer, der er udpeget i § 383 Abs.1 nr. 1-3 ZPO, og uden ulemper for hans helbred kan forventes (§ 372a Abs.1 ZPO). Det er rigtigt, at betingelserne i disse bestemmelser er opfyldt, da AG ved en beslutning af 19. januar 2000 beordrede inddragelse af Bekl. I en blodgrupprapport blev der opnået en bestemmelse af Bekl’s nedstigning. Det var imidlertid endnu ikke bemyndiget til at udstede de tvangsforanstaltninger, som AG havde truffet ved den anfægtede beslutning af 17. juli 2000. Bestilling af tvangsforanstaltninger kan kun finde sted under betingelserne i § 372a Abs.2I ZPO, som ikke er tilgængelige her. I henhold til denne bestemmelse, i tilfælde af gentagen uberettiget afslag på efterforskningen, kan der også anvendes direkte tvang, især den obligatoriske demonstration med henblik på efterforskning, hvorved bestemmelserne i §§ 386-390 ZPO finder anvendelse i overensstemmelse hermed.

Det mangler allerede en ordentlig anklagemyndighed for Bekl. Til blodudtrækning, da kun under disse betingelser en uberettiget afslag kommer i betragtning. Gebyret for blodtagning skal være i overensstemmelse med kravene i § 377, stk. 2, nr. 1-3 ZPO. Dette følger af omstændighederne, at efterforskningen i henhold til § 372a ZPO er en retslig bevisoptagelse i form af synliggørelse, især den systematiske holdning af denne bestemmelse inden for § 371ff. ZPO viser. Undersøgelsen skal derfor bestilles af retssagen (BGH, NJW 1990, side 2937, Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann, ZPO, 58. udg. [2000], § 372a, nr. 18, Damrau, i: MünchKomm- ZPO, 2. udgave [2000], § 372a nr. 21, som et resultat også Stein / Jonas / Berger, ZPO, 21. udg. [1999], § 372a nr. 5; Zoller / Greger, ZPO, 21. udgave [1999], § 372a, punkt 15); især er en "afgift" fra eksperten ikke tilstrækkelig (udtrykkeligt Damrau i: MünchKomm ZPO, § 372a, afsnit 21). Det kan ikke oplyses, at klagen er blevet indkaldt af retten på de planlagte eksamensdatoer. I henhold til sagen er det snarere at antage, at disse afgifter altid blev udført af den udpegede ekspert. Dette følger af skrivelserne fra appeldommeren af ​​22.2.2000, hvor hun erklærede, at hun havde anmodet om at blive sendt til blodopsamling på anmodning af den offentlige sundhedsvæsen, indholdet af kendelsen af ​​16.3.2000, som indeholdt Appellen til "anklagerne fra den kompetente sundhedsafdeling" og indholdet af breve af 3. 3. og 13. 4. 2000 sendt af eksperten om manglende fremkomst af regningen på sagen mangler således allerede den rigtige retspleje Sagsøgte iS af § 377 ZPO.

Derudover fik AG ikke lov til at indføre obligatoriske foranstaltninger, fordi sagsøgte har hævdet grunde til afslag mod tilbagetrækning af blod. Den skriftlige påstand om grunde til afslag, som kræves analogt med § 386, stk. 1, ZPO, gives på grundlag af indholdet af de ovennævnte breve fra sagsøgte. Ved påstanden om grunde til afslag er at gå analogt med § 387 ZPO; Retten er derfor nødt til at træffe afgørelse ved en samtidigt afgørelse om lovligheden af ​​afslaget efter mundtlig forhandling (BGH, NJW 1990, 2937, Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann, § 372a nr. 27, Damrau, i: MünchKomm-ZPO , § 372a, afsnit 23, Zoller / Greger, § 372a, afsnit 15). Foreløbige procedurer ville kun kunne dispenseres, hvis afslaget havde fundet sted uden begrundelse (BGH, NJW 1990, 2936, Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann, § 372a, punkt 29, Damrau, i: MünchKomm ZPO, § 372a, nr. 23, Musielak, ZPO, 1998, § 372a, afsnit 14, Stein / Jonas / Berger, § 372a, afsnit 20). Da dette ikke er tilfældet her – har sagsøgte sine grunde til afvisning korrekt ved at skrive perle. 386, stk. 1, ZPO erklærer analogt – AG skal først træffe afgørelse om gennemførelsen af ​​en mundtlig høring ved en foreløbig afgørelse af de grunde, som Bekl har påberåbt sig. Inden foreløbige forhandlinger er oprettelse af reguleringsmidler afviselig (OLG Dresden, NJW-RR 1999, 84, Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann, § 372a, punkt 28, Thomas / Putzo, ZPO, 22. udg. [1999], § 372a, stk. 2). Hvis Bekl på den anden side med rette rejser grundene for afslag, kan dette efterlades åbent; beslutningen herom er forbeholdt den foreløbige procedure i henhold til § ZPO § 387 ZPO.

♦ Afvisning af at tage prøver med angivelse af årsager

Enhver, der af nægtede grunde nægter at tage prøver, vil indlede en tvistbilæggelsesprocedure. I overensstemmelse med § 387 ZPO træffes en foreløbig beslutning i form af en beslutning i den såkaldte mellemliggende procedure om lovligheden af ​​afslaget. Hvis en undersøgelse af en begrundelse, der er erklæret i den mellemliggende tvist i henhold til § 387 ZPO, er ugyldig af ugyldig grund, finder § 390 ZPO anvendelse, hvorefter der skal indføres en bøde og en erstatning for præstativ tilbageholdelse. opmærksomhed: I henhold til § 386 Abs. ZPO (tysk kodeks for civil retspleje) skal testpersonen erklære, at han nægter at deltage i undersøgelsen, med angivelse af hans eller hendes grunde på eksamensdatoen eller for retten. Den blotte kendsgerning, at testpersonen ikke vises på den dato, som eksperten har fastlagt, er hverken tilstrækkelig til erklæringen om retten til at afvise eller indføre tvangsforanstaltninger (se afgørelse truffet af OLG Brandenburg FamRZ 2001, 1010 -> HER …)

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: