Agb – fjord børnerejse

Agb - fjord børnerejse

På dette tidspunkt vil vi gerne informere dig om vores forretnings- og rejsebetingelser, der supplerer de lovbestemmelser i §§ 651a ff. BGB og er en del af pakkerejskontrakten mellem dig og os (i det følgende benævnt rejsekontrakten). Et retfærdigt kontraktforhold og omfattende information til vores rejsekunder er vigtige for os.

1. Indgåelse af rejsekontrakten
1.1 Med rejseregistreringen tilbyder den rejsende (i det følgende: rejsekunde) Anna Hollensteiner & Corinna Windisch GbR, Fjordkind Travel (i det følgende benævnt Fjordkind Travel) gør indgåelsen af ​​en rejsekontrakt bindende. Registreringen kan foretages skriftligt, elektronisk, mundtligt eller telefonisk. Kontrakten er afsluttet med accept af Fjordkind Travel. Antagelsen kræver ikke en bestemt form. Efter eller umiddelbart efter indgåelse af kontrakten vil rejsearrangøren give kunden en rejsebekræftelse skriftligt eller i tekstform.
1.2 Hvis indholdet af accepterklæringen (rejsebekræftelse) afviger fra indholdet af registreringen, er der et nyt tilbud af Fjordkind rejse, som Fjordkind rejser er bundet til i en periode på 10 dage. Kontrakten indgås på grundlag af dette nye tilbud, hvis kunden erklærer accept inden for forpligtelsesperioden, eller hvis rejsen begynder uden modsigelse.
1.3 Kunden skal være ansvarlig for alle kontraktlige forpligtelser for medrejsende, som han foretager rejseregistreringen, såvel som for sin egen, forudsat at han har påtaget sig denne forpligtelse ved en udtrykkelig og separat erklæring.

2. Betaling
2.1 Rejsearrangører og rejsebureauer kan kun kræve eller acceptere betalinger på rejseprisen før afslutningen af ​​rejsen, hvis Fjordkind-Reisen har en forsikringskontrakt for kundeindskud, Fjordkind-Reisen informerer rejsekunden i henhold til § 651t BGB, og kunden tidligere har modtaget i.S.v. Afsnit 651r (4) BGB. Når kontrakten er indgået, skal der betales en forskud på 20% af rejseprisen ved levering af sikkerhedscertifikatet. Den endelige betaling forfalder 31 dage før afrejse, forudsat at sikkerhedscertifikatet er udleveret, og turen ikke længere kan annulleres af den i afsnit 8 anførte grund..
2.2 Hvis kunden ikke betaler depositum og / eller det resterende beløb i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser, er rejsearrangøren berettiget til at trække sig ud af rejsekontrakten efter en påmindelse med en frist og opkræve kunden med afbestillingsgebyr i henhold til afsnit 5.2, punkt 2 til 5.5.

3. Ændring af ydeevne
3.1 Ændringer af individuelle rejsetjenester fra det aftalte indhold i pakkerejskontrakten, som bliver nødvendige efter indgåelse af kontrakten, og som ikke er skabt af Fjordkind Rejser i dårlig tro, er kun tilladt, hvis ændringerne ikke er væsentlige og ikke påvirker den samlede layout af den bookede rejse. Specificerede overførsels- og flyvetider er, medmindre urimeligt griber ind i en aftalt nattesøvn, med forbehold af en ændring. I tilfælde af flyrejser kan flyselskaberne, der er navngivet ved navn, ændres, medmindre et specifikt flyselskab udtrykkeligt er indgået aftale. Når man rejser til det nordlige nord, kan det arktiske klima medføre forsinkelser, aflysninger og afvigelser fra programmet. Ansvaret for Fjordkind Travel er udelukket for sådanne vejrrelaterede ændringer.
3.2. En erklæring om ændringer i rejsetjenester kan kun afgives inden rejsens start. Fjordkind-Reisen er forpligtet til straks at informere kunden om ændringer i viden om årsagen til ændringen på et holdbart medium. I tilfælde af en betydelig kontraktændring informerer Fjordkind-Reisen også om ændringernes virkninger på rejseprisen i henhold til § 651g III s. 2 BGB. Væsentlige ændringer kan ikke foretages uden samtykke fra rejsekunden; der henvises til bestemmelserne i §§ 651f og g BGB.

4. prisstigning
4.1 I overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 651f og g BGB forbeholder Fjordkind-Reisen sig ret til at opkræve den aftalte rejsepris i tilfælde af øgede transportomkostninger (brændstof og andre energikilder), forhøjelse af skatter og andre afgifter for aftalte rejsetjenester, såsom turistskat, havn og havneafgift Ændre lufthavnsafgifter eller en ændring i valutakurserne, der gælder for den pågældende rejse, som følger:
a Hvis transportomkostningerne, især brændstofomkostningerne (eller andre energikilder) stiger efter kontraktens indgåelse, kan Fjordkind-Reisen hæve rejseprisen som følger:
aa En sæderelateret stigning kan videregives til rejsekunden forholdsmæssigt og beregnes.
bb I andre tilfælde divideres yderligere (øgede) transportomkostninger, som transportvirksomheden kræver pr. transportmiddel, med antallet af sæder eller senge på transportmidlet. Fjordkind-Reisen kan anmode om stigningen for det enkelte sæde fra rejsekunden.
b Hvis de gebyrer, der opkræves på det tidspunkt, hvor pakkerejseaftalen indgås, såsom havne- eller lufthavnsafgifter og turistafgifter, forhøjes i forhold til Fjordkind-rejsen, kan denne stigning videreføres til rejsekunden i overensstemmelse hermed.
c I tilfælde af ændring i valutakurser efter indgåelse af pakkerejskontrakten kan rejseprisen hæves i det omfang rejsen bliver dyrere for Fjordkind rejser.
d Hvis der sker en efterfølgende ændring i rejseprisen, skal Fjordkind-Reisen straks informere rejsekunden om et holdbart medium. Kunden kan blive informeret senest 20 dage før rejsen starter.
4.2 I tilfælde af en betydelig ændring i en betydelig rejsetjeneste eller prisstigning fra o.v. Af grunde over 8% er kunden berettiget til at trække sig fri fra kontrakten, eller kunden kan anmode om deltagelse i en udskiftningstur, hvis Fjordkind-Reisen tilbyder en sådan service.
4.3 Kunden har ret til prisnedsættelse, hvis de tilsvarende omkostninger (afsnit 4.1) reduceres eller ændres, og det fører til lavere omkostninger for Fjordkind rejse.
4.4 Væsentlige ændringer i kontrakten og en prisstigning på mere end 8% er kun tilladt med samtykke fra rejsekunden. Fjordkind-Reisen informerer rejsekunden om ændringer i kontrakten, inklusive årsagerne, straks efter at have været opmærksom på årsagen til ændringen på et holdbart medium. Fjordkind Travel kan kræve, at rejsekunden accepterer tilbuddet om en væsentlig kontraktændring eller prisstigning med mere end 8% eller at trække sig ud af kontrakten inden for en rimelig frist, der er bestemt af Fjordkind Travel. Efter udløbet af den periode, der er fastsat af Fjordkind Travel, anses tilbuddet om at foretage en væsentlig ændring eller stigning i prisen på mere end 8% som accepteret. Fjordkind Travel kan tilbyde rejsekunden et tilbud om en betydelig kontraktændring eller prisstigning med mere end 8%, eventuelt også deltagelse i en erstatningsrejse.

5. Afbestilling af kunden inden rejsens start / afbestillingsomkostninger, erstatningsrejsende og vigtig forsikring
5.1 Kunden kan trække sig tilbage fra turen når som helst før afgang. Afgørende er adgangen til fratrædelseserklæringen i Fjordkind-Reisen. Rejsekunder opfordres til at erklære deres tilbagetrækning skriftligt.
5.2 Hvis kunden trækker sig ud af pakkerejskontrakten (aflysning) eller ikke påbegynder rejsen, mister Fjordkind-Reisen kravet på rejseprisen, men kan kræve en fast kompensation i henhold til § 651h II BGB.
Fjordkind-Reisen har forskudt dette erstatningskrav med hensyn til tid, d. h. under hensyntagen til lukningen af ​​datoen for tilbagetrækning ved den kontraktmæssigt aftalte start af rejsen som en procentdel af rejseprisen og under hensyntagen til de udgifter, der normalt spares ved beregningen af ​​kompensationen og normalt andre anvendelser af rejsetjenesterne. Erstatningen beregnes i henhold til tidspunktet for modtagelse af meddelelsen om tilbagetrækning i åbningstider (mand. Til fre. 09.00 til 16.00) som følger. Erstatningskravet beregnes under hensyntagen til følgende faste kompensationssatser.

– indtil den 30. dag før afrejse 20%;
– indtil den 21. dag før afrejse 30%;
– indtil den 14. dag før afrejse 50%;
– 60% op til 7 dage før afrejse
– op til 1 dag før afrejse 80%;
– 90% af den samlede pris på rejsedagen, eller hvis du ikke rejser.

5.3 Kunden er fortsat fri til at bevise over for Fjordkind Travel, at der ikke er påført nogen eller væsentlig mindre skade på Fjordkind Travel end engangsomkostningerne til annullering. Hvis skaden forårsaget af Fjordkind-rejser er mindre, eller hvis engangsbeløbene ikke er anvendelige, beregner Fjordkind-Reisen sin skade på en konkret måde ved at kompensere kompensationen i henhold til rejseprisen minus værdien af ​​de udgifter, der er sparet ved Fjordkind rejse og minus hvad Fjordkind rejser gennem bruger ellers rejsetjenesterne, beregnet.
I tilfælde af tilbagetrækning er Fjordkind Travel forpligtet til straks at tilbagebetale rejseprisen fratrukket erstatningskravet.
5.4 Hvis kundens fratræden sker på grund af uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhed, som væsentligt påvirker udførelsen af ​​pakkerejsen eller transporten af ​​personer til destinationen, kan Fjordkind Travel ikke kræve nogen erstatning og betaler rejseprisen med det samme tilbage til kunden. Der henvises til § 651h III BGB.
5.5 Indtil rejsen starter kan kunden kræve, at i stedet for en tredjepart indgår rettigheder og forpligtelser i pakkerejskontrakten, henvises der til bestemmelserne i § 651e BGB. Fjordkind-Reisen kan gøre indsigelse mod tredjeparts indrejse, hvis den ikke opfylder de særlige rejsekrav, eller hvis dens deltagelse er udelukket af lovbestemmelser eller officielle ordrer.
I tilfælde af kontraktoverførsel er den oprindelige kunde og den substitutionsdeltager solidarisk ansvarlig for rejseprisen og de ekstra omkostninger, der følger af tredjeparts indrejse. Fjordkind Travel skal give rejsekunden bevis for de ekstra omkostninger, der er afholdt af den erstatningsrejsende.
5.6 Det anbefales at tegne en rejseafbestillingsforsikring (som Allianz Rejseforsikring) og forsikring for at dække omkostningerne ved hjælp, herunder ulykke, sygdom eller død retur transport.

6. Ophævelse på grund af manglende opnåelse af minimumsantal deltagere
6.1 Fjordkind-Reisen kan kun trække sig ud af kontrakten på grund af manglende nåelse af et udbudt minimumsantal deltagere, hvis et minimumsantal deltagere er angivet i de førkontraktuelle oplysninger og rejsetilbudet og den tid, indtil rejsekunden skal have modtaget erklæringen inden den kontraktmæssigt aftalte rejsestart og b er tydeligt angivet i rejsebekræftelsen på disse detaljer. En fratræden skal erklæres senest den dag, der blev nævnt til rejsekunden i de prækontrakterede oplysninger og rejsebekræftelsen.
Der henvises til reglerne om fratrædelsesperioder i henhold til § 651 h IV BGB.
Hvis Fjordkind-Reisen trækker sig fra rejsen, vil kunden straks modtage betalinger tilbage på rejseprisen.
6.2 Juridisk tilbagetrækningsmulighed på grund af uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder i henhold til § 651h IV nr. 2 BGB skyldes.

7. Garanti
7.1 Rejsetjenester leveres ikke i henhold til kontrakten, så kunden kan kræve klage. Manglen skal straks rapporteres til den lokale rejseguide, Fjordkind Travel eller rejsebureauet.
7.2 I varigheden af ​​en ikke-kontraktmæssig bestemmelse af turen kan kunden kræve en tilsvarende reduktion af rejseprisen. Reduktionen sker ikke, hvis kunden uagtsomt undlader at rapportere manglen på rejser, og Fjordkind rejser ikke kan afhjælpe dette.
7.3 Hvis rejsen er markant forringet på grund af en mangel, kan kunden opsige pakkerejskontrakten i henhold til § 651l BGB. En annullering af pakkerejseaftalen af ​​rejsekunden er kun tilladt, hvis Fjordkind rejser ikke afhjælper situationen, efter at rejsekunden har sat en rimelig frist for dette. En frist er ikke påkrævet, hvis afhjælpningen er umulig, nægtes ved Fjordkind-ture, eller hvis den øjeblikkelige opsigelse er berettiget af en rejsekundes særlige interesse.

8. Ansvar
8.1 Fjordkind Rejs kontraktmæssigt ansvar for skader, der ikke er personskade, er begrænset til tre gange rejseprisen, for så vidt skader på Fjordkind Rejser ikke er skyldig.
8.2 Udflugter, der tilbydes af den lokale rejseguide i deres egen organisation eller af andre personer i deres egen organisation på byen og også bookes lokalt (inklusive teaterbesøg, sportsbegivenheder osv.), Transporttjenester, sportsaktiviteter og lejebiler (inklusive motorcykler) er ikke en del af pakkerejskontrakten mellem rejsekunden og fjordbørnsrejser; Fjordkind-Reisen påtager sig intet ansvar for sådanne tjenester.
8.3 Et erstatningskrav mod Fjordkind Travel er begrænset eller udelukket, for så vidt som på grund af internationale aftaler eller lovbestemmelser baseret på de tjenester, der skal leveres af en tjenesteudbyder, opstår et erstatningskrav mod tjenesteudbyderen kun under visse betingelser eller begrænsninger eller kan påberåbes eller udelukkes under visse betingelser. Der henvises til de lovbestemte bestemmelser i § 651p II BGB.

9. Rejsekundes samarbejdspligt
Kunden er forpligtet til at hjælpe i tilfælde af præstationsforstyrrelser inden for rammerne af lovbestemmelserne for at undgå eller minimere skader Kunden er især forpligtet til straks at informere den lokale rejseguide, Fjordkind rejse eller rejsebureauet. Hvis kunden undladt at indikere en mangel, forekommer et krav om nedsættelse (§ 651m BGB) og erstatning for skader (§ 651n BGB) ikke, for så vidt Fjordkind-Reisen ikke kunne afhjælpe manglen på varsel om mangler. Dette gælder kun, hvis annoncen er synlig håbløs eller urimelig af andre grunde. Skader eller forsinkelser af kontrolleret bagage under en flyrejse skal rapporteres til lufthavnen uden forsinkelse i lufthavnen ved hjælp af en skriftlig meddelelse om skader på det ansvarlige luftfartsselskab.

10. Hjælpepligt til Fjordkind-ture
Hvis kunden er i vanskeligheder, skal Fjordkind Travel give ham tilstrækkelig hjælp uden unødig forsinkelse. Der henvises til § 651q BGB. Rejsekunder opfordres til at kontakte turguiden eller Fjordkind Travel straks under de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 18 i en given situation.

11. Registrering af krav, begrænsningsbestemmelser og overdragelsesforbud
11.1 Krav om ikke-kontraktmæssig levering af rejsen skal påberåbes af kunden til Fjordkind Travel på den adresse, der er nævnt under punkt 19. Kravet mod Fjordkind-ture kan også fremsættes gennem rejsebureauet. Det anbefales, at kravskemaet udfærdiges skriftligt. Særlige frister gælder for registrering af bagageskader og forsinkelser i bagage i forbindelse med en flyvning. Bagageskader skal rapporteres inden for 7 dage, skade på grund af forsinkelse inden for 21 dage efter levering af bagage.
11.2 Krav fra rejsekunden på grund af misligholdelse i henhold til § 651i III BGB udløber om to år. Forældelsesperioden begynder den dag, hvor pakkerejsen slutter i henhold til kontrakten.
11.3 Forbud mod overdragelse – Tildelingen af ​​rejsekundes krav mod Fjordkind-rejser til tredjepart er udelukket. Dette forbud gælder ikke for en familietur blandt de ledsagende familiemedlemmer.

12. Pas, visa og sundhedsbestemmelser
12.1 Fjordkind Travel forbeholder sig ret til på forhånd at informere rejsekunder om bestemmelserne i pas- og visumkrav (inklusive den omtrentlige frist for at få visum) samt om eventuelle ændringer, der kan forekomme før afrejse. Særlige sundhedsbestemmelser (sundhedsformaliteter) for rejsedestinationen er på forhånd kontraheret af Fjordkind-Reisen. Kunden skal også informere sig i god tid om infektions- og vaccinationsforanstaltninger til den aftalte destination.
Det er muligheden for at indhente oplysninger fra sundhedsmyndighederne, læger (rejsemedicin) og tropiske institutioner u.a. spidst.
12.2 Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle pas-, visa- og sundhedsbestemmelser, der er vigtige for rejsen. Alle ulemper, især betaling af afbestillingsgebyrer, der skyldes manglende overholdelse af disse regler, bæres af ham, undtagen når de er forårsaget af en skyldig fejlinformation eller mangel på information fra Fjordkind Reisen.

13. Oplysninger om flyselskaber
EU-forordning nr. 2111/2005, der informerer passagerer om det opererende flyselskabs identitet, forpligter Fjordkind Reisen til at informere kunden om identiteten af ​​det opererende flyselskab for alle lufttrafiktjenester, der skal leveres under den bookede rejse på bookingtidspunktet. Hvis flyselskabet stadig ikke er bestemt på reservationstidspunktet, er Fjordkind Travel forpligtet til at navngive det luftfartsselskab eller de flyselskaber, der sandsynligvis vil betjene flyet. Så snart Fjordkind-Reisen har kendskab til, hvilket flyselskab der flyver, skal kunden informeres. Hvis det navngivne flyselskab ændrer sig, skal Fjordkind-Reisen informere rejsekunden om ændringen. Fjordkind Travel skal straks tage alle rimelige skridt for at sikre, at rejsekunden straks underrettes om ændringen.
En liste (fællesskabsliste) over utrygge flyselskaber uden flyvninger i EU er f.eks. på følgende websted: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/ air-ban_en

14. Valg af lov og jurisdiktion
14.1 Kontrakten og det retlige forhold mellem rejsekunden og Fjordkind rejser er udelukkende underlagt tysk lov. For så vidt tysk lov ikke finder anvendelse på klager fra rejsekunden mod Fjordkind rejse til udlandet, finder tysk lov udelukkende anvendelse på konsekvenserne, for eksempel med hensyn til rejsekundens art, omfang og omfang.
14.2 Fjordkind Rejs jurisdiktion er det registrerede kontor i Potsdam.
14.3 For Fjordkind-rejser mod rejsekunden er rejsekundens bopæl afgørende, medmindre handlingen er rettet mod registrerede erhvervsdrivende eller personer, der ikke har et generelt jurisdiktion i Tyskland eller mod personer, der er bosiddende efter kontraktens indgåelse eller almindelig bopæl i udlandet, eller hvis bopæl eller sædvanlig bopæl er ukendt på tidspunktet for indgivelsen af ​​søgsmålet. I disse tilfælde er sædet for Fjordkind Travel autoritativt.
14.4 Bestemmelserne i nummer 14.1 til 14.3 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang, der er fastsat i internationale aftaler, der gælder pakkerejskontrakten mellem kunden og Fjordkind Reisen, resulterer i rejsekundens fordel eller i så fald, og så videre De ikke-annullérbare bestemmelser, der gælder for pakkerejskontrakten i den EU-medlemsstat, som kunden tilhører, er gunstigere for rejsekunden end bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller de gældende tyske regler.

15. Voldgift
Fjordkind-Reisen deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbruger voldgiftsnemnd. I det omfang deltagelse i en tvistbilæggelse af forbrugerne bliver obligatorisk efter udskrivning af disse vilkår og betingelser, vil Fjordkind-Reisen informere kunden. Til informationsformål er følgende online tvistbilæggelsesplatform for pakkerejseaftaler indgået i elektronisk handel: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ index.cfm? Event = main.home2.show&lng = DA

16. Andre bestemmelser
16.1 Ugyldigheden af ​​individuelle bestemmelser i disse betingelser medfører ikke ineffektiviteten af ​​hele betingelserne. Der henvises til § 306 BGB.
16.2 Status for disse betingelser er oktober 2019.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: