15 studenterassistentperiode>

15 studenterassistentperiode>

§ 15 BAföG

(1) Træning vil blive leveret fra begyndelsen af ​​den måned, hvor træningen begynder, men tidligst fra begyndelsen af ​​måneden for ansøgning.

(2) Uddannelsesstøtte ydes i løbet af læretiden – inklusive fritiden for lektioner og forelæsninger, men til studiekurser på colleges og akademier som omhandlet i § 2, stk. 1, punkt 1, punkt 6, kun indtil udgangen af ​​den maksimale finansieringsperiode i henhold til § 15a I fjernundervisningsinstitutioner ydes træningsstøtte i højst 12 kalendermåneder.

(2a) Træning tilbydes også, så længe eleverne forhindres i at gennemføre træningen på grund af sygdom eller graviditet, men ikke længere end udgangen af ​​den tredje kalendermåned.

(3) Ud over den maksimale finansieringsperiode ydes træningsstøtte i en rimelig periode, hvis de

 1. af alvorlige grunde,
 2. som et resultat af pleje af en nær slægtning i betydningen af ​​§ 7, stk. 3, i Pflegezeitgesetz, der er klassificeret efter §§ 14 og 15 i den ellevte bog om socialforsikring – Social plejeforsikring – mindst i lønklasse 3,
 3. som et resultat af inddragelse i lovbestemte og lovbestemte udvalg og organer

a) gymnasier og akademier i henhold til § 2, stk. 1, punkt 1, punkt 6,

b) selvadministration af studerende ved uddannelsesinstitutioner som defineret i bogstav a,

c) Studentenwerke og

d) af landene,

 • som et resultat af, at den første eksamen ikke bestod,
 • som et resultat af handicap, graviditet eller pleje og opdragelse af et barn op til 14 år
 • er overskredet.

  (3a) Lærlinger på colleges og akademier som omhandlet i § 2, stk. 1, punkt 1 nr. 6, der er i et selvstændigt studieprogram, vil modtage hjælp til eksamen i højst tolv måneders uddannelsesstøtte også efter afslutningen af ​​den maksimale finansieringsperiode eller perioden for finansiering i henhold til stk. 3 Nummer 1, 3 eller 5, hvis praktikanterne er blevet optaget til den afsluttende prøve senest fire semestre efter denne dato, og eksamineringsrådet bekræfter, at de kan gennemføre uddannelsen inden for eksamensbistandens varighed. Hvis der ikke afgives en afsluttende prøve, finder punkt 1 anvendelse, forudsat at praktikanterne fremlægger en bekræftelse fra træningscentret om, at de kan gennemføre træningen inden for støttens varighed til at afslutte graden.

  (4) (Udgår)

  Administrativ bestemmelse til § 15 BAföG

  til stk. 1

  15.1.1 Træning vil blive leveret fra begyndelsen af ​​den måned, hvor træningen startes, forudsat at der er sendt en skriftlig anmodning senest den måned.

  til stk. 2

  15.2.1 Uddannelsesstøtte ydes ikke, så længe lærlingen ikke deltager i træningscenteret af en grund, som han er ansvarlig for eller ikke deltager i praktikpladsen.

  15.2.2 Uddannelsesstøtte udbetales fuldt ud for den måned, hvor den relevante træningsperiode slutter.

  15.2.3 I løbet af ikke-undervisningsperioden kan uddannelsesstøtte kun ydes, hvis dette i et år må ikke overstige 77 feriedage. Dette gælder ikke for den forelæsningsfri tid i videregående uddannelse.

  Hvis den ikke-undervisningstid overstiger 77 feriedage i et år, reduceres bevillingsperioden med en kalendermåned for hver påbegyndt periode på 26 feriedage.

  15.2.4 I kalendermåneder, som praktikanten er på orlov, ydes der ikke træningsstøtte. Se også punkt 9.2.2, punkt 2.

  15.2.5 Træning tilbydes normalt i træningens varighed. Når man deltager i studiekurser ved højere læreanstalter eller disse i henhold til § 2, stk. 3, som ækvivalente udpegede uddannelsescentre, er en forfremmelse ud over den maksimale finansieringsperiode, men kun hvis betingelserne i § 15, stk. 3 eller § 15, stk. 3 a, er til stede.

  til stk. 2a

  15.2 a.1 Den måned, hvor begyndelsen på træningshindrende begivenhed falder, er ikke inkluderet i fristen på tre måneder.

  til stk. 3

  15.3.1 Et tidspunkt er passende, hvis det svarer til tabet af tid på grund af grunden til at berettige overskridelsen af ​​støtteberettigelsesperioden.

  Tilstrækkelig er altid overskridelsestidspunktet, som er foreskrevet af en kompetent myndighed, f.eks. F.eks. Kravet fra et bestyrelseseksamen om at gentage et fast antal undersøgelsessemestre, efter at den afsluttende eksamen er mislykket.

  15.3.2 Ud over den maksimale finansieringsperiode ydes der ikke uddannelsesstøtte i overensstemmelse med stk. 3, hvis det konstateres, at praktikanten ikke vil gennemføre uddannelsen inden for den støtteberettigelsesperiode som defineret i stk. 3 eller opfylde kravene til optagelse i den lovpligtige revision (se også underafsnit 15.3 a.4 a og 15.3 a.5).

  til nummer 1

  15.3.3 Især er der alvorlige grunde, der kan retfærdiggøre støtte ud over den maksimale finansieringsperiode

  • en sygdom,
  • en afbrydelse af træning til udførelse af grundlæggende militær- eller civiltjeneste, disse ækvivalente tjenester (f.eks. i henhold til § 13 b militær servicelov, § § 14 a, 14 b embedsmandslovgivning i "udviklingsservicen" og "andre tjenester i udlandet"), en frivillig social eller økologisk år,
  • en forlængelse af eksamenstiden for ikke at blive repræsenteret af praktikanten (f.eks. i tilfælde af pludselig sygdom hos eksaminatoren),
  • sen adgang til kurser, der kræves til eksamen (f.eks. "intern numerus clausus"),
  • den første fiasko i en mellemeksamen, hvis det er en forudsætning for, at træningen fortsættes Det samme gælder første gang gentagelse af et studiesemester på grund af svigt i bevis for præstation, hvis der skal fremlægges bevis for præstationer løbende i stedet for en mellemeksamen.

  Disse alvorlige årsager skal være årsagen til forsinkelsen i træningen. Forsinkelsen må ikke undgås på en rimelig måde for praktikanten.

  I tvivlstilfælde kan den ansvarlige sundhedsmyndighed høres ved gensidig hjælp om sygdommen.

  15.3.3 a (Udgår)

  til nummer 2

  15.3.4

  15.3.5 (Udgår)

  til nummer 4

  15.3.6 En afsluttende eksamen er ikke bestået, hvis praktikanten har afsluttet alle de prøver, som han måtte udføre i henhold til de relevante eksamensbestemmelser, men samlet set uden succes. Manglende beståelse af den afsluttende prøve i henhold til stk. 3, nr. 4, anses også for at have fundet sted, hvis prøven anses for at være mislykket på grund af fiasko i en eksamensdel, uden at kandidaten har udført alle prøverne. På den anden side forlænges støtteberettigelsesperioden, hvis den endelige prøve af andre grunde (f.eks. Bedrag, fravær fra eksamen) betragtes som mislykket.

  Stk. 15, stk. 3, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse, hvis testen delvis er bestået, og praktikanten optages i en opfølgnings- eller gentagelsestest med hensyn til de resterende dele.

  15.3.7 Finansiering i henhold til stk. 3, nr. 4, er kun mulig, hvis den afsluttende eksamen er afsluttet med succes inden for den maksimale finansieringsperiode i henhold til § 15a eller inden for den forlængede finansieringsperiode i henhold til nummer 1, 3 og 5. I tilfælde af eksamensfejl på grund af fiasko i en del af prøven kræver udførelsen af ​​træningsstøtte, at praktikanten kunne have krævet træningsstøtte indtil sidste del af den første test.

  til nummer 5

  15.3.8 Handicap skal være årsagen til forsinkelsen i træningen. I tvivlstilfælde kan det ansvarlige pensionskontor høres ved gensidig hjælp.

  Ved konstatering af et handicap skal certifikater udstedt af andre kompetente myndigheder (f.eks. I henhold til § 3 og 4 i loven om alvorligt handicappede) generelt antages. Kontoret til fremme af dannelse bør separat undersøge, om handicap er årsagen til forsinkelsen i træningen.

  15.3.9 Som børn skal de personer, der er nævnt i punkt 25.5.1, tages i betragtning.

  15/3/10 Graviditet eller pleje eller opdragelse af et barn op til ti år skal være årsagen til træningens forsinkelse. Inden for rammerne af § 15, stk. 3, nr. 5, er følgende tider altid passende:

  • Graviditet: 1 semester,
  • indtil alderen 5: 1 semester om året,
  • for barnets 6. og 7. år: i alt 1 semester,
  • for barnets 8. til 10. år: i alt 1 semester.

  Fordelen ved § 15, stk. 3, nr. 5 kan ikke overstige et semester i de respektive perioder, selvom der er plejet flere børn på samme tid. Det kan distribueres til begge studerende forældre. I dette tilfælde skal forældre afgive en erklæring om, hvordan børnepasning blev delt mellem dem.

  til stk. 3a

  15.3 a.1 Hjælp til graduering efter § 15 Abs. 3 a kan kun ydes til studerende på universiteter, der er i et selvstændigt studieprogram. For studerende i selvstændig erhvervsmæssig supplerende uddannelse (f.eks. I henhold til § 7 Abs. 2 Nr. 2) finder § 15 Abs. 3a ikke anvendelse.

  15.3 a.2 § 15, stk. 3 a, regulerer hjælp til den endelige grad. Det skal også betales, hvis der ikke er anmodet om finansiering på forhånd. Bestemmelserne i § 15, stk. 3, og § 48 må ikke anvendes i løbet af ansøgningens varighed.

  15.3 a.3 Forudsætning for hjælp til at studere er

  • Optagelse til den afsluttende eksamen inden for den maksimale finansieringsperiode eller inden for fire semestre efter afslutningen af ​​den maksimale finansieringsperiode eller adgangen til den afsluttende eksamen inden for den udvidede finansieringsperiode i henhold til § 15, stk. 3, nr. 1, 3 eller 5 eller inden for fire semestre efter afslutningen af ​​denne finansieringsperiode og
  • forelæggelse af et certifikat fra træningscenteret eller eksamenscentret, der bekræfter, at praktikanten kan afslutte sin træning senest tolv måneder.

  Finansieringen tildeles normalt i tolv måneder: der er ikke behov for at differentiere i henhold til den mulige eksamensvarighed for det enkelte studieprogram (f.eks. Hvis det er kortere end tolv måneder) i henhold til studie- og eksamensbestemmelserne.

  Hvis kontoret har bevis for, at praktikanten vil gennemføre træningen inden udgangen af ​​tolvmånedersperioden, kræves en kortere godkendelsesperiode.

  15.3 a.4 Attesten skal udstedes af et fuldtidsmedlem på fakultetet eller af lederen af ​​eksamenskontoret.

  15.3 a.4 a Hvis optagelsen til den afsluttende eksamen allerede i forbindelse med den såkaldte "glideprocedure" finder sted efter mellemeksamen, skal eksamenskontorets certifikat indeholde en erklæring om, hvorvidt alle væsentlige kursusresultater faktisk allerede er afsluttet; denne konstatering skal være berettiget. Kontoret for fremme af uddannelse skal også undersøge certifikatet med særlig omhu fra dette synspunkt.

  15.3 a.5 I uddannelser uden optagelsesprocedurer er adgangen til den afsluttende eksamen i henhold til § 15, stk. 3, a a. F.eks. Spørgsmålet om eksamensbevis / kandidateksamen eller meddelelse af eksamensdatoer.

  15.3 a.6 (Udgår)

  De love og regler, der findes på dette websted, er kun til informationsmæssige formål og er ikke officielle. Af hensyn til rigtigheden og aktualiteten kan der derfor ikke overtages nogen garanti.

  Related Posts

  Like this post? Please share to your friends:
  Christina Cherry
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: